STADGAR FÖR STRANDTORP GOLFKLUBB
I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G …………………Sid    1
* IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ ................................. 1
* ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål.................................................................. 2
2 § Sammansättning.......................................................2
3 § Tillhörighet m m........................................................2
4 § Beslutande organ..................................................... 2
5 § Firmateckning.......................................................... 2
6 § Verksamhets- och räkenskapsår.............................. 3
7 § Stadgetolkning......................................................... 3
8 § Stadgeändring.........................................................  3
9 § Upplösning av Golfklubben.....................................  3
9 a § Förfogande över klubbens tillgångar…………………  3
* GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap........................................................... 4
11 § Utträde................................................................... 4
12 § Uteslutning ............................................................ 4
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter................... 5
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten........... 6
* ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt, kallelse.................................................. 6
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte....... 6
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt ................ 7
18 § Beslutförhet............................................................ 7
19 § Beslut och omröstning............................................ 7
20 § Valbarhet................................................................ 8
21 § Ärenden vid årsmöte............................................... 8
22 § Extra årsmöte.......................................................... 10
* VALBEREDNING
23 § Sammansättning, åligganden................................... 10
* REVISION
24 § Revision.................................................................. 11
* STYRELSE
25 § Sammansättning..................................................... 11
26 § Åligganden................................................................ 12
27 § Kallelse, beslutförhet och omröstning.................. 13
28 § Överlämnande av beslutanderätten.......................... 13
 
 
Antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21,
SVENSKA GOLFÖRBUNDETS-NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB
STADGAR
för Strandtorp Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 30 juni 2002 och med hemort i Halmstad kommun Stadgarna är fastställda     30 juni 2002
 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
 Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
* den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
 * alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
* den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
* de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
* den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.  
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.
2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.
3 § TILLHÖRIGHET M M
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Klubben tillhör Hallands Golfdistriktsförbund (GDF). Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller
GDF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
4 § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5 § FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.
6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari t.o.m. 31 december.
 
 
 
7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.
8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av stadgeändring träder i kraft sedan det godkänts av SGF.
9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.
GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR
10 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens
 
 
ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.
11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.
 12 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.
 
 
 
13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben
· har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
· har rätt till information om klubbens verksamhet,
· skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
· har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben senast ett år efter utträdet,
· skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbensorgan samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
Medlem i golfklubben
· Får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 
· skall betala de avgifter som beslutas av klubben,
 
· skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av klubben,
· har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.
 
 
Å R S M Ö T E O C H E X T R A Å R S M Ö T E
15 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 3 veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.
 Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på årsmötet.
16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.
17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte harrösträtt har yttrande-och förslagsrätt på mötet.
 Närvarande representanter för RF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.
18 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 
 
19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation. Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
20 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse eller till revisor i klubben.
Klubbstyrelse och valberedning skall bestå av såväl kvinnor som män. I övrigt skall klubben verka för att kommittéer och andra organ får en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.
 21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 
3 Fastställande av föredragningslista.
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6   a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
     b Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10 Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11 Val av
a klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av   (1) år;
      b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av(2) år;
      c (2) suppleanter i styrelsen med dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
      d (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
      e (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
      f ombud till GDF-möte
12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13 Övriga frågor
Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
 
 
22 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla medlemmarna till extra möte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och om beslutförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.
V A L B E R E D N I N G
23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och (2) övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och(1) ledamot ( samt styrelsen utser 1 ledamot).
Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.
 
 
R E V I S I O N
 24 § REVISION
 Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.
S T Y R E L S E
25 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och fyra  övriga ledamöter samt 2 suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
 
 
 
26 § ÅLIGGANDEN
 När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att  
* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
* verkställa av årsmötet fattade beslut;
* planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
* ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
* förbereda årsmöte.
Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.
27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
 Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
 
 
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
 Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.
28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.