PROTOKOLL STYRELSEMÖTE STRANDTORPS GOLFKLUBB
211123
Plats: Strandtorps golf klubb   Tid kl 15.00
 
Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson, Tommy Andersson, Christian Sörensson, Lisa Andersson, Tommy Bundessen, Christina Carlstedt. Adjungerande Andreas Alexandersson Bolaget, Per Åhlund tävlingskommitten. Inbjudna Christopher Svarvar och Denny Åberg.


1.   Mötets öppnande. Ordförande hälsar alla välkomna. Frånvarande:
Tommy Andersson och Christian Sörensen.


2.                                   Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes.


3.                                   Val av justerare: Tommy Bundessen valdes till Justerare.


4.                                    Föregående Protokoll: Föregående Protokoll godkändes och lades till handlingarna.


5.                                   Ekonomi: Ingen förändring .
Swedbank kommer att ändra reglerna och kostnader för företagskonto. Kostnaden kommer att öka. Jerker kommer att kontakta andra Banker för att se om vi kan få ett billigare konto.


6.                                   Återrapportering från HGDF årsmöte:  Mötet hölls på Björnhults GK 211026. Sedvanliga möteshandlingar.
*Till Ny ordförande valdes Urban Månsson Rgk-
*Representant från RF SISU informerade om deras studiecirklar och andra aktiviteter. Vi har redan kontakt med dem och planerar en kurs till våren.
*Hallandsgreenfee diskuterades men kom inte till något slutligt beslut.


7.                                   Tävlingsverksamheten: Vi skall börja tävlingsverksamheten i April. Tävlingsprogram utkommer senare.


8.                                   Rapport från Bolaget:
*Andreas skall vara föräldraledig 15/4-15/8-22. Mattias kommer att ansvara för skötseln under tiden.
Protokoll 211123                                                                     2
 
* Robotgräsklippare skall införskaffas .
* Nya bollar till våren.
* Banvärdar, Mattias arbetar på hur man skall lägga upp detta.


9.                                   Inkomna skrivelser: Inga skrivelser inkomna.


10.                             Beslut: Kursverksamhet med SISU efter årsmötet .
                        Årsmöte 220308 kl 18.00 Plats bestäms senare.


11.                             Övriga frågor:
Christopher och Denny Redogjorde för planer inför nästa år 2022.
* Partnerskap med Halmstad indoor Golf på Flygstaden.
*Åskådar rundor.
* Kurser Fadderspel.
* Prova på Helger
* Information kommer att finnas på Facebook.


12.                             Nästa Möte 220118 på Strandtorps GK.


Ordförande                                                       Sekreterare
Jerker Persson                                                 Christina Carlstedt


Justerare
Tommy Bundessen

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE STRANDTORPS GOLFKLUBB
MÅNDAG 2021109 KL 17.00

Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Christina Carlstedt, Camilla Hoving, Maths Abrahamsson, Per Åhlund Tävlingsverksamheten, Andreas Alexandersson från Bolaget.

1* Mötet öppnades, ordförande hälsade alla välkomna. Frånvarande Camilla Hoving, Maths Abrahamsson, Andreas Alexandersson , Per Åhlund deltog per telefon under punkt 9.

2* Dagordningen godkändes

3* Tommy Andersson valdes till Justeringsperson.

4* Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5* Ekonomisk rapport. Vi har nu 45.896 kr i kassan.

6* Hjärtstartaren är nu på plats och förvaras inne i klubbhuset. Den första utbildningen ägde rum den 27 oktober, vidare utbildnings tillfällen kommer att ske under våren.
 Camilla tack för detta.

7* HGDF årsmöte. Mycket aktiviteter har legat nere men medlemsantalet har ökat i de flesta klubbar. Nu kommer arbete med att behålla de nya medlemmarna.

8* Vildsvinen har återigen varit framme och bökat. ELSTÄNGSEL är nu uppsatt bakom 1:ans och 3:ans green och bakom 2:ans utslag, hoppas att detta hjälper.

9* Tävlingsverksamheten, Per Åhlund deltager per telefon.
Tävlingarna under säsongen har varit fullbokade vilket har varit mycket positivt. Verksamheten för nästa år är beroende av hur Corona epidemin utvecklar sig.
Förslag att höja tävlingsavgiften med 50 kr som oavkortat skall gå till prisbordet.
SM 201109

Önskemål från tävlingskommitten att fler engagerar sig och hjälper till inför nästa säsong.
Fler sponsorer önskas också.

10* Övriga frågor.
 -Årsmöte planeras till tisdag 210212 kl 18:00. Former får diskuteras närmare datum beroende på utveckling av Corona Virus.
Jerker och Tommy fortsätter att arbeta på att utveckla en verksamhetsplan för samarbetet mellan klubben och Bolaget.
11* Nästa styrelsemöte 210112 kl 17.00 Lindkvistgatan 3., hos Jerker och Margareta.
12* Mötet avslutas

Ordförande                                                   Sekreterare
Jerker Persson                                               Christina Carlstedt

Justerare
Tommy Andersson

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE STRANDTORPS GOLFKLUBB
MÅNDAG 200928 KL 17.00
 
 
Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Christina Carlstedt, Camilla Hoving, Maths Abrahamsson.           Per Åhlund Tävlingsverksamheten, Andreas Alexandersson från Bolaget.
 
1. Mötets öppnande ordförande hälsade alla välkomna. Frånvarande Per Åhlund och Andreas Alexandersson.
 
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
 
3. Val av justeringsperson: Margareta Persson.
 
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 
5. Ekonomisk rapport: Inga förändringar, vi väntar på faktura från Bolaget , angående kostnader för KM.
 
6. Klubbmästerskapet 200906, rekordmånga deltagare 49 stycken.
Plaketter skall beställas och delas ut till vinnarna i de olika klasserna på årsmötet. Jerker ombesörjer detta.
 
7. HJÄRTSTARTARE. Kostnaden på 3.800- skall delas mellan bolaget och klubben, förhoppningsvis vill även paddeltennisen vara med och dela på kostnaden.
- Utbildning så snart som möjligt för 12 deltagare, banpersonal representant från både bolaget och klubben.
- Placera Hjärtstartaren inne i klubbhuset, då det är stöldbegärlig egendom.
 
8. Säkerhet på vägen genom området. Tommy håller kontakt med Ulf Holm på Kommunen. Förslag på hur vi vill att det kan se ut, med skyltar och eventuellt nät.
 
9. Övriga frågor.
*Vildsvins problem igen. ??
 
* söker intresserade till Valberedning, och och tävlingskommitte'.
  Förslag att skicka ut ett E-mail till alla medlemmar med en förfrågan, då vi måste vara ute i god tid före årsmötet.
Styrelsemöte 200928                                                                               2
 
* Kallelse till Ordförande och HGDF möte på Björnhult GK. I person och klubb.
Ordförande Jerker Persson valdes som representant från klubben.
 
* Diskuterades att arbeta på ett samarbetsavtal med bolaget, vad gäller ekonomi t ex vid tävlingar och andra ekononomiska åtaganden. Vi måste också diskutera ekonomiska avtal för eventuella sponsorer som vi ordnar. Jerker Person, Lisa Andersson och Tommy Andersson skall arbeta med detta.
 
* Verksamhetsplan för 2021, Årsmöte, Tävlingar, aktiviteter och Medlemsdagar skall disskuteras vid nästa möte.
 
10. Nästa styrelsemöte 200911, kl. 17.00 på Lindkvistgatan hos Jerker och Margareta.
 
11. Mötet avslutas.
  
Ordförande                                                             Sekreterare
Jerker Persson                                                         Christina Carlstedt
 
Justerare
Margareta Persson

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN 20-08-03 KL. 15.00.
 
STRANDTORPS GOLFKLUBB
 
Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson,
Christina Carlstedt, Camilla Hoving, Mats Abrahamsson. Även deltog Per Åhlund och
Andreas Alexandersson.
 
1. Mötets Öppnande. Jerker Persson hälsade alla välkomna. Alla kallade deltog.
2. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsperson. Margareta Persson valdes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport. Inga förändringar sen senaste protokoll.
6. Rapport från tävlings-kommittén. Mycket svårt med sponsorer. Ekonomin för
tävlingar kommer att bli svårt under den närmaste framtiden.
* Ny tävling: Välgörenhets tävling över 9 hål.
– Vinsten går till vinnarens valda välgörenhetsorganisation.
– Henrik Stensson sponsrar denna tävling.
*Förslag till CUP-spel till hösten.
7. Fadderverksamhet. Första mötet idag 4 anmälda, behöver utveckla detta
7. ytterligare.
8. Rapport från Bolaget.
*Ekonomin bättre i år, Många nya medlemmar. Prognosen är uppåt för
. Bolaget.
 
• Paddelbanan eget företag, gynnar klubben.
• Parkering håller på att ses över, eventuellt kunna parkera på andra sidan
vägen, kommunen inblandad i detta .
• Säkerhet på vägen genom området, eventuellt skyltar, detta är teknik och
fritids ansvarsområde. Tommy Andersson tar tag i detta.
• Banvärdar: Skall komma ut en skrivelse.
 
Skall gå 2 och 2.
Skall ringa Securitas vid problem.
 
• Hjärtstartare: Vi är eniga att detta skulle vara bra. Camilla tar ansvar för
att reda ut. Kostnader, ansvar och utbildning.
 
Fortsättning protokoll styrelsemöte 200803
 
* Resan till Kävlinge skjutes på framtiden.
* Engageraredagen – bjuda in de som har hjälpt till på banan.
 
- liten tävling.
- klubben delar på kostnaden med bolaget.
-. datum söndag 200823 kl 10.00
 
9. Nästa möte Måndag 200831 kl 17.00 på Strandtorps Golfklubb.
 
10. Mötet avslutas.
 
Ordförande                                                               sekreterare
Jerker Persson                                                         Christina Carlstedt
 
Justerare
Margareta Persson

STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN 20-04-20
PLATS: Strandtorps Golfklubb   Kl: 17.00.
 
Kallade Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Person, Christina Carlstedt, Jerker Persson, Camilla Hoving, Maths Abrahamsson.
 
1. Mötets öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna. Alla kallade deltog.
 
2.Godkännande av dagordning: Dagordningen Godkändes.
 
3. Val av Justeringsperson: Tommy Andersson Valdes
 
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 
5. Ekonomisk rapport ingen förändrings sen föregående möte.
 
6. Övriga frågor :
* Diskutera rådande omständigheter angående Corona infektionen. Bestämdes att vi skall följa Golfförbundets anvisningar under sällskapsspel:
- inte lyfta flaggorna
 -hålla avstånd till andra spelare
 -Scorekorten hanteras varsamt
  - Inga tävlingar tillsvidare
_ Detta innebär inga inkomster till Klubben. Vi måste därför tänka på ekonomin.
- Golfens dag och engageraredagen skjuts upp tillsvidare.  

* *Vildsvins aktiviteter på Golfbanan. Ordförande arbetar på detta har haft kontakt med stugföreningarna . Kontakt har också tagits med kommunen för eventuell skyddsjakt, lovat att se över detta .
Hästskons stugförening och Golfklubben har skickat in skrivelse till Hallandsposten.
Vi fortsätter att arbeta med detta problem.
 
* Andreas Alexandersson informerar angående planerat arbete på golfbanan.
    - Kommunen vill anlägga paddelbanor mellan driving rangen och vägen. Tillägg till arrendet måste göras. Inga kostnader för klubben.
    - Ny städdag planeras om en månad
    - Altanen skall byggas om.
    - allmän städning, detta har diskuterats tidigare.
    - Märka ut parkeringsplatser, eftersom folk parkerar lite hur som helst. hoppas att det får   plats fler bilar.
 
* Tommy Andersson håller fortfarande kontakt med vägverket och kommunen angående det nya vägbygget. Gällande buller och dränering som kan inkräkta på golfbanan.
 
* Inkomna skrivelser. -Inga
                                                                       
7. Datum för Nästa styrelsemöte  var bestämt till 20-05-18 på Strandtorps GK. Detta kan komma att ändras på grund av rådande omständigheter.
 
Styrelsemöte 200420                                                                                                         s 2
 8. Mötet avslutas
 Ordförande     Jerker Persson                                       Sekreterare Christina Carlstedt
 
Justerare   Tommy Andersson

Konstituerande styrelsemöte 2020-03-23
 
Kallade; Margareta Persson, Jerker Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Maths Abrahamsson, Camilla Hoving, Christina Carlstedt.
 
Närvarande; Alla kallade, Tommy Andersson på öppen telefonlinje.
 
1. Mötet öppnades av ordförande Jerker Persson.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare för mötet valdes; Margareta Persson och Camilla Hoving.
4. Ekonomin är god.
5. Val
* Kassör- Lisa Andersson valdes
* Sekreterare- Christina Carlstedt valdes
* Vice Ordförande- Tommy Andersson valdes
* Firmatecknare- Ordförande Jerker Persson och Kassör Lisa Andersson, att
  tillsammans eller var för sig.
* Ombud till Hallands golf förbund- Valdes Jerker Persson och Camilla Hoving.
6. Kommittéer
* Tävlingskommitté- Valdes Per Åhlund, Anders Kamstedt, Christer Patriksson,
     och Maths Abrahamsson.
* Programkommitté- Valdes Per Åhlund och Kjell Johansson.
* Juniorkommitté- Inga förslag, Styrelsen utreda vidare intresse.
7. Övriga frågor
* Adjungerande till styrelsen - Tävlingskommitténs ordförande Per Åhlund
                                                  Bolagsrepresentant Andreas Alexandersson
* Vildsvin från Villmansstrand: Jerker Persson kontakt med Kommunen
                                                    Camilla Hoving , har genom arbetet kontakt
                                                    med skyddsjägare kommer att ta reda på hur
                                                    man skall gå vidare.
* Engagerardagen - Golfklubben och Bolaget arrangera tillsammans Ordförande Jerker Persson Tillsammans med Bolaget.
* Golfens dag - Inspirationsdag: Styrelsen fortstter arbeta med detta.
* Bolaget informerar om pågående idéer för utveckling.
  - Säsongskort på rangen
  - Ansluta sig till golfhäftet
  - Faiway klipparen servad, nu som ny.
  - Avvakta vidare utveckling av Coronaviruset
  - städdag tillsammans  med Golfklubben.
 
 Styrelsemöte 2020-03-23                                                                   sid 2
 
* Golf resa , Golfklubben bistår med 4.500: kr . Sista anmälningsdag 10 april-20.
    Inställt pga Coronaviruset.
* Hallands golfförbund vår möte, Skall utföras som ett web-möte.
*   Golf klubbens stadgar kommer att ses över, Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta.                                                                    
 
* Möteskalender , 2020 -04-20, 2020-05-18, 2020-06-11, klockan 17.00 på Strandtorp utomhus.
 
8. Mötet avslutas.
 
 
 
 
Ordförande Jerker Persson                     Sekreterare Christina Carlstedt
 
Justerare
 Margareta Persson                                 Camilla Hoving

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE STRANDTORPS GK 2020-02-26
 
 
Plats; IF Metallhuset Älesvägen 2 Halmstad
Tid: kl 18.00
 
1. Mötes öppnades av Tommy Andersson , hölls en tyst minut för avlidna medlemmar under året.
 
2. Fastställande av röstlängd
    Mötet beslutade att närvarande medlemmar 33 personer skulle gälla som  
     röstlängd.
 
3. Fråga om mötet utlysts korrekt
    Mötet beslöt att mötet utlysts korrekt.
 
4. a. Fastställande av föredragningslista
      Föredragningslistan godkändes som den förelåg.
    b. sluttid för nomineringar till uppdrag i styrelsen.
       Sluttid vid mötets öppnande, inga nya förslag förelåg.
 
5. a. Val av mötesordförande.
        Till mötesordförande valdes Per Stanne´.
  b. Val till Mötessekreterare.
          Till mötessekreterare valdes Christina Carlstedt.
 
6. Val av två justerare av protokoll tillika rösträknare.
    Till justerare och rösträknare valdes Sten Bengtsson och Christer Patriksson
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
    Verksamhetsberättelse för 2019 godkändes.
 
  Damligans verksamhetsberättelse: Lästes upp.
 
7. b Styrelsens årsredovisning 2019.
    Ekonomiska rapporten fastställdes och lades till handlingarna.
 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019.
    Revisionsberättelsen godkändes.
 
 
ÅRSMÖTE STRANDTORP GK 2020-02-26                                           sid 2                                      
 
9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott           respektive underskott i enlighet med balansräkning.
    Utgående balans överförs till 2020.
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande        verksamhets-räkenskaps år.
    Verksamhetsplanen godkändes.
 
12. Val
a. val av ordförande, tillika styrelseordförande för ett (1) år.
    Till ordförande, tillika styrelseordförande för en tid av ett år valdes
    Jerker Persson.
b. val av 2 ledamöter i styrelsen för en tid av Två (2) år.
    Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes Christina Carlstedt-Borg          
    Tommy Andersson.
c. val av 1 ledamot i styrelsen för ett (1)år.
    till ledamot i styrelsen för ett år valdes Margareta Persson.
d. val av 2 suppleanter i styrelsen för ett (1) år.
    till suppleanter för ett år valdes   1. Camilla Hoving, 2. Maths Abrahamsson
e. Val av 2 revisorer för ett (1) år
     till revisorer valdes för ett år Lennart Johansson och Christian Sörensson.
f. Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år. En av de  
    valda skall utses till Ordförande.
    Till valberedning valdes Per Åhlund, Jarl Svedertun och Ivo Toncic för ett år
g. Val av 2 ombud till GDF-möte
    Beslutades att styrelsen utser ombud.
13. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
      Inga motioner inkomna.
 
14. Övriga frågor.
    * Christer Patriksson , har förslag att golfklubben skall åka och spela    
        på annan ort, och har på förslag att del av kostnaden skall bli
        sponsrad av golfklubben.
        Hänvisade till styrelsen för diskussion och vidare utredning.
      * Per Åhlund vill inte vara ensam i Tävlingskommite` efterlyser fler
          ledamöter.
      * Nästa års tävlingar kommer att ha samma utseende som under förra
        året.
 
ÅRSMÖTE STRANDTORPS GK 2020-02-26                           sid 3
 
15. Årsmötet avslutas med Kaffe och smörgåstårta, efter avslutning skall priser för tävlingar under åren 2017-2019 utdelas. Därefter skall , Christopher Svarvar informera om kommande utbildningar och kurser.
 
Mötet avslutades

Justeringsman                             Justeringsman
 
Sten Bengtsson                            Christer Patriksson
 
Mötesordförande                         Mötessekreterare
 
Per Stanne`                                     Christina Carlstedt-Borg

Strandtorps golfklubb
Protokoll: 2020-02-11
Plats: Smedjegatan 10. Oskarström
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta
Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker
Persson.
Närvarande alla kallade.
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
2. Dagordningen godkändes.
3. Margareta Persson valdes till justerare.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Budgeten är god. Balans överförd till 2020 är 41.214:37
kr..
6. Beslutat att följa förra årets budget, kommer att redovisas på
årsmötet
7. Förberedelser för årsmötet: Samma lokal som förra året
bokad på Metallhuset. 200226 kl 18.00.
Jerker redovisar priser på smörgåstårta, beslutar att beställa på
CityGross..
Tommy skall fråga Andreas från Bolaget om att deltaga i
årsmötet.
8. Vi har erhållit beställda priser och plaketter , vilka kommer
att delas ut på årsmötet.
9. övriga frågor:
- Per Stanne vidtalad att deltaga i årsmötet.

- Tyst minut för medlemmar som gått bort under året, ingen
nämnd vid namn.
- Den officiella E-mail adressen skall spridas till kontakter i och
utanför golf klubben.
- Kolla informationen på idrott on line angående vår E-mail
adress.
- Eget postfack på Strandtorp för post till Golf klubben.
- Inga skrivelser.

Nästa möte: Måndag 2020-03-23 kl 17.00 på Lindqvistgatan 3
Halmstad
Ordförande tackade för mötet.

Ordförande Sekreterare

Tommy Andersson Christina Carlstedt

Justerare
Margareta Persson.

Strandtorps golfklubb
Protokoll: 2020-01-13 Plats: Karl Xl:s väg 19 Halmstad
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta
Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker
Persson.
Närvarande alla kallade.
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
2. Dagordningen godkändes.
3. Margareta Persson valdes till justerare.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport; ekonomin är god.
Vi har nu erhållit pengar för årets tävlingar, dessutom betalt
10.000 kr till Bolaget för sponsring av Tee .
6. Budget för 2020. Bestämdes att följa förra årets budget med
några små justeringar.
7. Förberedelser för årsmötet: Samma lokal som förra året
bokad på Metallhuset. 200226 kl 18.00.
Vi beslutar att bjuda på Smörgåstårta och Kaffe.
Per Stanne är tillfrågad om han vill hålla i ordförandeskapet på
årsmötet.
8.Priser och plaketter för tidigare vinnare är beställda (20
stycken) och kommer att delas ut på årsmötet.
9. * Titta över stadgarna, de var antagna 2002, behöver
uppdateras. Jerker skall ta tag i detta. Styrelsen ska göra detta
efter årsmötet.

Nästa möte 200211 KL 16.00 Smedjegatan 10 Oskarström.
Ordförande tackade för mötet.

Ordförande Sekreterare

Tommy Andersson Christina Carlstedt

Justerare
Margareta Persson.

Protokoll: 2019-10-28             Plats: Norra vägen 9
 
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker Persson.
 
Närvarande alla kallade.
 
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
 
2. Dagordningen godkändes
 
3. Margareta Persson valdes till justerare.
 
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 
5. Ekonomisk rapport; ekonomin är god.
   - Väntar inbetalning från sommar tävling.
    - väntar räkning från Bolaget för att kunna betala sponsring av tee.
 
6. Budget 2020, tas upp vid nästa möte.
 
7. Vid Ordförande konferensen rapporterades om det nya handikappsystemet. Vi bör därför tillsätta en handikapp kommitté.
-Svensk golf tidning, kommer ut med 3 nummer under 2020. Sedan digital.
- Hallands ladies - Nationell Damlag , dåligt deltagande. Hur kan vi inspirera fler deltagare.
 
8.K M diskuterades. Hur man skall förfara med åldersklasser och anmälningar.
 Tävlingskommittén får titta på detta. Inbjuds till nästa möte.
 
9. Aktiviteter som gynnar medlemmarna bordlades till nästa möte.
 
10. Förenings register- Idrott on line, följa upp med nya uppgifter.
Möte 2019-10-28
11. Övriga frågor:
'-Tommy träffade representanter från kommunen, Påpekade vatten från vägen ner på slänten.
- vägen inom området, hur den kommer att användas och återställas.
Tommy kommer att följa upp detta.
* Ett idrotts nät som inte används finns på Fyllinge, skulle passa bra på Strandtorp. Tommy följer upp.
* uppföljning av Engageraredagen. Diskutera Ordning och renhållning med Bolaget. Jerker kommer att följa upp detta.
* Planering av tävlingsverksamheten. Bjuda in Tävlingskommittén till Nästa möte, då vi skall diskutera detta.
* Valberedning skall inbjudas till nästa möte.
* Titta över stadgarna, de var antagna 2002, behöver uppdateras. Jerker skall ta tag i detta.
 
Ordförande tackade för mötet. Mötet avslutades.
 
Frågor att diskutera nästa möte.
*K M åldersklasser
*Budget 2020
*Aktiviteter som gynnar alla medlemmar.
* Tävlingsverksamhet
* Valberedning
 
Nästa möte 26-11-2019 Lindkvistgatan 3. KL 16.00


Ordförande                                   Sekreterare
 
Tommy Andersson                       Christina Carlstedt
 
Justerare

Margareta Persson.

Strandtorps golfklubb
Protokoll: 2019-09-02 Plats: Strandtorps Golfklubb
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta
Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker
Persson.
Närvarande alla kallade.
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
2. Dagordningen godkändes
3. Margareta Persson valdes till justerare.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport; ekonomin är god.
- Väntar utbetalning från sommar tävling.
- väntar räkning från Bolaget för utbetalning av
tee box,
6. Jerker gick igenom svaren från grupparbeten på
engageraredagen. Tidigare utsänt.
Tommy och Jerker skall gå igenom förslagen med Bolaget-
Andreas och Mattias.
7. Föreningsregister fylla i när vi har fått egen e-mail adress.
8. Övriga frågor
* Inbjudan till Ordförande konferens. 19-10-26 kl 9.00 på
Björnhults golfklubb.
Styrelsen beslutar att Tommy Andersson och Jerker Persson
deltar.
-
* K M gick mycket bra .
Diskutera åldersklasser under hösten
- önskan om plaketter till vinnare

Styrelsen beslutade att detta skulle inköpas.

protokoll 2019-09-02
* Tidigare rapporterade avstängning av medlem.
vid överklagan har Hallands Golfförbund beslutat att tidigare
beslut står fast.
Nästa möte 19-10-28 kl 16.00 plats Norra vägen 9 vån 3
Ordförande tackade för mötet. Mötet avslutades.
Frågor att diskutera nästa möte.
*K M åldersklasser
*Budget 2020
*Aktiviteter som gynnar alla medlemmar.
* förenings register
* rapport från Ordförande konferens.

Ordförande Sekreterare

Tommy Andersson Christina Carlstedt

Justerare

Margareta Persson.

Strandtorps Golfklubb
Protokoll   2019-07-29                  Plats: Strandtorps golfklubb
Kallade.: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Persson. Christina Carlstedt.
Även Kallade: Andreas Alexandersson, Per Åhlund, Jerker Persson.
Närvarande: alla kallade
1. Mötet öppnades av ordförande Tommy Andersson.
2. Dagordningen Godkändes
3. Val av Justeringsperson: Margareta Persson valdes
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Adjungerande medlem: Jerker Persson valdes till adjungerande styrelseledamot.
6. Engageraredagen Diskuterades, ansvars område och schema. Dela kostnader Bolaget och klubben 50/50. Se bilaga 1.
7. Halmstads Kommuns föreningsregister. Har fått ansöknings handlingar att fylla i. Då vi behöver E-mall adress, får detta bero till vi har denna. Skall Tas upp nästa styrelsemöte
8. Ekonomisk rapport: Lisa lämnade en skriftlig rapport. Vår ekonomi är god.
9. Tävlingskommite: Sommartävlingarna har gått bra.
10. övriga frågor:
  Diskuterade Jerker Perssons uppgifter: -arbeta med styrelsens sida på Strandtorps golfklubbs Hemsida.
- Skapa E- mail adress.
-Baja Maja. Tommy Andersson skall ta fram uppgifter på eventuellt Hyra eller köpa, kostnader. Dessutom var kan den i så fall placeras.
11. Nästa möte: 2019-09-02 kl : 17.00
12. ordförande tackade för mötet. Mötets avslutande .

Ordförande                               Sekreterare
 
Tommy Andersson                     Christina Carlstedt

Justerare

Margareta Persson

PROTOKOLL STRANDTORPS GOLF KLUBB 2019-07-15
 
PLATS: STRANDTORPS GK   KL: 17.00
 
Närvarande: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Persson, Christina Carlstedt.
 
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare. Beslut att välja Margareta Persson att justera protokoll.
4. Föregående godkändes och lades till handlingarna.
5. Kassör Lisa Andersson informerade om ekonomiska situationen
6. Övriga frågor:
 * SCANDINAVIAN OPEN AT HILLS. Styrelsen hade diskuterat at eventuellt sponsra resa till Scandinavian open, men p g a svårigheter att administrera resan har styrelsen beslutat att inte gå vidare med detta.

 *Sponsor av Tee. Styrelsen beslutade att inte gå ut med en generell förfrågan, då vi anser att vi är valda att ta beslut å medlemmarna vägnar.    Styrelsen beslutade att sponsra med 10.000-Kr.
 
* Ordförande Tommy Andersson har varit i kontakt med Swedbank för att bli registrerad och ha tillgång till samtliga banktjänster.
 
* Kassör Lisa Andersson har haft kontakt med Skatteverket , ansökt om Deklarationsbefrielse.
 Föreningen har beviljats deklarations befrielse för 5 år. gällande 2018-2022.
 
* Ordförande Tommy Andersson har varit i kontakt med Halmstads Kommuns Företagsregister. Ordförande skall fylla i Kontaktpersoner och lämna in.
 
 *Vi har nu fått utbetalt till oss från Bolaget tävlingsintäckter - 4.595 Kr.
 
 *Vi har fått en skrivelse från Halmstads Golfförbund , juridiska kommitté. Lästes och lades till Handlingarna.
 
 * Bestämdes att Ordförande skall attestera reseräkningar från kassör Lisa Andersson.
 
 *Robert Makek som är suppleant har avgått men inte skriftligt avsagt sig denna post. Ordförande Tommy Andersson skall kontakta honom angående detta.
 
 *Styrelsen beslutade att rösta in en adjungerande medlem. Som kan arbeta med vår hemsida.
Förslag Jerker Persson.
 
 *Nästa Möte 29/7-19   Kl 17.00 på Strandtorp GK
Vid detta möte skall vi diskutera Engageraredagen .
Kallas Andreas Alexandersson, Per Åhlund, Jerker Persson.
 
Ordförande tackade för gott samarbete. Mötet avslutades.
 
Vid Protokollet                                                   Justerare
 
Christina Carlstedt                                             Margareta Persson
 
Ordförande

Tommy Andersson

Protokoll Strandtorps Golf Klubb 2019-06-10
Plats: Strandtorp GK, Klubbhuset    Tid 17:00    
Styrelsemöte 3
Närvarande: Dan Gustavsson, Lisbeth ”Lisa” Andersson, Christina Carlstedt Borg, Tommy Andersson, Jerker Persson, Margareta Persson
Adjungerade: Per Åhlund, Andreas Alexandersson
1. Mötets Öppnande. Ordf. hälsade samtliga välkomna.
2. Mötet behörigt utlyst. Godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare om någon saknas. Punkten lämnades utan åtgärd.
4. Justering av föregående protokoll. Förelåg inget ojusterat protokoll.
Antekningarna från den 13 maj. Arbetsmötet inför Golfens Dag med fördelning av arbetsuppgifter. Godkändes.
5. Inbjudna adjungerade har ordet:
Per Åhlund, ordf. Tävlingskommittén redogjorde för genomförda tävlingar. Tyvärr blev den första tävlingen för året inställd p.g.a. alltför få anmälningar. Gökottegolfen blev lyckad med relativt bra antal deltagande. Till Flaggtävlingen var det så många anmälda att det fick upprättas ”väntelista” för att kunna få delta i tävlingen. Mycket positivt att det är ett så stort intresse att delta i tävlingen. Framkom i diskussionen att det är önskvärt att se över formen för Klubb Mästerskapet till nästa år. Per ska se över möjligheterna till att ha en annan form för denna tävling. Dan Gustavsson väckte tanken om att genomföra en tävling i samband med att Ishockeysäsongen startar. Formen för denna var inte klar.
Andreas Alexandersson, ägare till Strandtorp Golf och Fritid redovisade vad som är i planen för arbeten på banan. Förutom normalt underhållsarbete av fairways och greener så kommer utslagsplatserna att komma på plats efter hand. Utslagsplatsen på   Hål 1 är färdigställt.
FARLIGT SPEL!
Andreas redogjorde för incidenter som inträffat i samband med farligt spel. Banpersonal i arbete på banan har vid flera tillfällen, under senare tid, varit ytterst nära att bli träffad av bollar som spelats ut från tee. Spelas en golfboll på ett sådant sätt att den utsätter en banarbetare, eller spelare, för fara kan det medföra avstängning från allt golfspel, på en längre tid.  
6. Skrivelser/Rapporter
Inga inkomna skrivelser redovisades.
Rapporter
Dan redovisade kontakten med Hills GK ang. kostnad för inträde i samband med Scandinavian Invitation. Dan har också varit i kontakt med Veinge Buss för att få kostnadsförslag för abonnerande av buss till tävlingen på Hills GK.
Enkät med fråga ang. sponsring av en utslagsplats, TEE, till medlemmarna. Om en majoritet av medlemmarna är för att klubben ska sponsra en utslagsplats av medel ur klubbkassan kommer klubben att anslå ett belopp om max 10 000 kr.
I samma enkät frågas det också om intresset att följa med till Hills GK och Scandinavian Invitation-tävlingen. Priset för att följa med kommer att vara 400 kr per deltagare. I detta ingår det bussresan och inträdet till Hills GK under en tävlingsdag. Enkäten kommer att skickas ut via mail under vecka 24. Svar på både frågan om sponsring och deltagande vid resan till Hills GK ska skickas in senast den 30:e juni 2019.
Utvärderingen av arrangemangen under Golfens Dag. Det blev mycket positivt gensvar av de som kom denna dag. Det tillkom också minst 4 nya medlemmar. Andreas Alexandersson var också nöjd med hur dagen hade avlöpt.
7. Övriga frågor
Engageradag. Den 18/8-19 kl 10:00
Beslutades att de som ingår i Styrelsen, Banpersonal, Tävlingskommitténs ledamöter, ansvariga för Damligan, Strandligan och H55+(Gubbaligan), samt de som varit med och arbetat på klubben (och som bolaget bjuder in) ska bjudas in.
Tanken med dagen är att få ett utbyte av idéer kring banan, i ett kortare grupparbete, vad som är bra, vad som kan göras bättre och idéer kring utveckling av banan. Möjliga och önsketänkende!
Sedan kommer det att genomföras en liten tävling över nio hål, för de som vill. Det kommer att serveras kaffe och fralla klockan 10:00. Efter genomförd tävling serveras det Rostbiff och potatissallad. Läsk och vatten finns också.
Kostnaderna för genomförandet av dagen och förtäring delas lika mellan Klubben och Bolaget.
Milersättning vid brukande av egen bil.
Beslutades att milersättning ska utgå med den summa som enligt Skatteverkets normer gäller för skattefri ersättning, för närvarande kr 18,50. Beslutet gäller retroaktivt från 1 mars 2019.
Ersättningen gäller om man har en sträcka som överstiger 12 km för att ta sig till en förrättning påkallad av klubben. Vanligtvis från hemmet till förrättningsplats. Kan i undantagsfall gälla med utgångspunkt från annan plats vilket ska ha godkänts av Ordförande och Kassör.
Kommunikation inom styrelsen och med medlemmarna.
Det är viktigt att styrelsens medlemmar är uppdaterade i olika frågor som gäller klubbens verksamhet och även det som sker i och kring golfbanan. Telefon, sms och mail ska användas för att hålla samtliga uppdaterade.
I fråga om information och kommunikation med medlemmarna så kommer det att upprättas en flik på hemsidan som kommer att innehålla information från klubbens verksamhet. Önskvärt att det framgår vilka som ingår i styrelsen (kanske med bild?). Likaså att protokoll och anteckningar från styrelsen arbete och sammanträden finns att tillgå. Aktualiteter som kommer upp kan också finnas med under denna flik.
Justering av protokoll.
Det beslutades att protokoll och anteckningar från styrelsen sammankomster ska justeras vid näskommande möte med styrelsen.
Kommande möten i styrelsen.
29/7 kl 17:00 Plats Klubbhuset Strandtorp GK
2/9 kl 17:00 Plats Klubbhuset Strandtorp GK
28/10 Tid och plats beslutas senare
8 Avslutning på mötet.
Ordförande tackade för visa intresse och avslutade mötet

Ordförande            Vid protokollet


Dan Gustavsson        Jerker Persson

Anteckningar förda vid möte med Styrelsen för Strandtorp GK den 13 Maj 2019.
Plats: Karl XI väg 19 klockan 18:00
Närvarande: Dan Gustavsson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Jerker Persson, Christina Carlstedt Borg och Margareta Persson
Arbetsmöte inför Golfens Dag med fördelning om vem som gör vad.
1. Affischen trycks upp och sätts sedan upp på de platser som är aktuella bl.a. inom Högskolans Lokaler. Tommy ordnar detta. (vissa justeringar av affischens utformning görs av Jerker)
2: Dan ansvarar för puttningstävlingen och kontakten med Robert Makek för utformningen av banuppställning. Dan sätter bana. Den 25:e är Dan med fram till kl.12:00 och hanterar puttningstävlingen. Därefter är det Christina och Margareta som hanterar puttningstävlingen.
3. Tävlingen med Chippning på övningsfältet ansvara Tommy och Jerker för. Det ska under dagen alltid finnas en av utsedda ansvariga på plats för att assistera vid de olika stationerna, 3 stycken. En för långa inspel, en för pricktävling i övningskorg och en för slag över bunker.
4. Visten till puttningstävlingen, ett presentkort på 1500 kr, och ett antal golf grejer som utgör priser till chipptävlingen för max 800 kr inhandlas antingen på HK outlet, Båstad, och/eller på Dormy, Ängelholm. Tommy och Jerker ansvarar för detta. Klubben står för bränslekostnaden för transporten Halmstad-Ängelholm t.o.r.
5. Grillning av korv och hamburgare. Inköp av Hamburgare, hamburgerbröd, dressing, bostongurka, torkad lök, tomatketchup, sallad och tomater ska ordnas. Även läsk och vatten ordnas. Lisa och Margareta ansvar för detta.
6. Dan kollar med Christopher Svarvar om kostnaden för hans medverkan för Clinic genomgångar. Kostnaden för Christophers medverkan får ej överstiga 1000 kr.
7. Förberedelse och iordningställande av de olika aktiviteterna startar kl. 9.00. Samtliga i styrelsen ska vara på plats då.
8. Resan till Hills GK och Scandinavian Invitation den 24/8 bereds av Dan. Klubben står för kostnaden för en buss som tar 50 passagerare. Paketpriset för resa och inträde är, per person, 400kr.
9. Enligt tidigare beslut ska det skickas ut en enkät för att undersöka medlemmarnas ståndpunkt angående sponsring av ny utslagsplats på ett hål på Strandtorps GK. Om det framgår att en majoritet av de medlemmar som svara, är positiva till att sponsra en ny utslagsplats så bistår klubben med en summa av max 10000 kr.  
I samma enkät kommer det att ställas frågan om intresset av att följa med till Hills GK och Scandinavian Invitation. Positivt svar innebär att man har anmält att man följer med och ska betala 400 kr. Plats erhålls i tur och ordning som svar kommer in. Antalet är maximerat till 50 personer.   Dan ansvarar för utskick och mottagande av enkäten.
Ordförande            Vid anteckningarna        
Dan Gustavsson        Jerker Persson