PROTOKOLL STYRELSEMÖTE STRANDTORPS GOLFKLUBB
211123
Plats: Strandtorps golf klubb   Tid kl 15.00
 
Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson, Tommy Andersson, Christian Sörensson, Lisa Andersson, Tommy Bundessen, Christina Carlstedt. Adjungerande Andreas Alexandersson Bolaget, Per Åhlund tävlingskommitten. Inbjudna Christopher Svarvar och Denny Åberg.
1.   Mötets öppnande. Ordförande hälsar alla välkomna. 
     Frånvarande:Tommy Andersson och Christian Sörensen.
2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare: Tommy Bundessen valdes till Justerare.
4 .Föregående Protokoll: Föregående Protokoll godkändes och lades till
    handlingarna.
5. Ekonomi: Ingen förändring .
Swedbank kommer att ändra reglerna och kostnader för företagskonto.
Kostnaden kommer att öka. Jerker kommer att kontakta andra Banker för att se om vi kan få ett billigare konto.
6. Återrapportering från HGDF årsmöte:  Mötet hölls på Björnhults GK 211026. Sedvanliga möteshandlingar.
*Till Ny ordförande valdes Urban Månsson Rgk-
*Representant från RF SISU informerade om deras studiecirklar och andra aktiviteter. Vi har redan kontakt med dem och planerar en kurs till våren.
*Hallandsgreenfee diskuterades men kom inte till något slutligt beslut.
7. Tävlingsverksamheten: Vi skall börja tävlingsverksamheten i April. Tävlingsprogram utkommer senare.
8  Rapport från Bolaget:
*Andreas skall vara föräldraledig 15/4-15/8-22. Mattias kommer att ansvara för skötseln under tiden.
 * Robotgräsklippare skall införskaffas .
* Nya bollar till våren.
* Banvärdar, Mattias arbetar på hur man skall lägga upp detta.
9. Inkomna skrivelser: Inga skrivelser inkomna.
10.Beslut: Kursverksamhet med SISU efter årsmötet .
    Årsmöte 220308 kl 18.00 Plats bestäms senare.
11.                             Övriga frågor:
Christopher och Denny Redogjorde för planer inför nästa år 2022.
* Partnerskap med Halmstad indoor Golf på Flygstaden.
*Åskådar rundor.
* Kurser Fadderspel.
* Prova på Helger
* Information kommer att finnas på Facebook.
12.                             Nästa Möte 220118 på Strandtorps GK.
Ordförande                                                       Sekreterare
Jerker Persson                                                 Christina Carlstedt
Justerare
Tommy Bundessen